Algemene Voorwaarden SI-Legal

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen SI-Legal en haar Opdrachtgevers. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met  de algemene voorwaarden van SI-Legal. Wanneer door SI-Legal stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nooit enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat SI-Legal de algemene voorwaarden soepel toepast.

De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. De algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. De in de Nederlandse taal opgestelde algemene voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal vertaalde algemene voorwaarden.

Offertes en Overeenkomsten

1. SI-Legal kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien in de offerte(s) of aanbieding(en) een kennelijke vergissing of overschrijding bevat.

2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Opdrachtgever een aanbieding heeft aanvaard en SI-Legal te kennen heeft gegeven de aanvaarding te honoreren. Een overeenkomst komt eveneens tot stand indien SI-Legal met toestemming van de Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met uitvoering van de opdracht of deze inmiddels is voltooid.

3.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit. Een juridisch abonnement van

SI-Legal wordt aangegaan voor minimaal één (1) jaar. Daarna wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Partijen kunnen slechts door schriftelijke opzegging, met inachtneming van één maand opzegtermijn, de overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Uitvoering Opdracht

1.SI-Legal is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Opdrachten aan SI-Legal zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten. SI-Legal baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, documenten, bewijsstukken en gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan. SI-Legal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat SI-Legal haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door Opdrachtgever verstrekte informatie, documenten, bewijsstukken en gegevens. Gewijzigde feiten en omstandigheden en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst dienen door Opdrachtgever doorgegeven te worden aan SI-Legal. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie, documenten, bewijsstukken en gegevens, welke SI-Legal overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door SI-Legal gewenste wijze ter beschikking te stellen. Eventuele kosten om informatie, documenten, bewijsstukken of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien blijkt dat Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie, documenten, bewijsstukken en gegevens aan SI-Legal verstrekt of verstrekt heeft, heeft SI-Legal het recht de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Tarief

1.Bij het overeenkomen van de opdracht bepalen Opdrachtgever en SI-Legal de wijze van vergoeding.

2.Door SI-Legal ten behoeve van Opdrachtgever betaalde, bijkomende kosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van koeriersdiensten, gerechtskosten e.d.) zullen apart op de factuur aangegeven worden. Indien de overeengekomen diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal SI-Legal Opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.

3.Alle door SI-Legal gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van rechtswege.

Betaling

1.De declaraties van SI-Legal moeten binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum worden betaald zonder opschorting of verrekening. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is SI-Legal gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zondere nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen tot op de datum van algehele voldoening.

2.Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien SI-Legal echter hogere kosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

3.SI-Legal heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van SI-Legal daartoe aanleiding geeft, is SI-Legal gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door SI-Legal te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is SI-Legal gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan SI-Legal uit welke hoofde dan ook verschuldigd direct opeisbaar.

5.SI-Legal heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan SI-Legal verschuldigd is heeft voldaan.

Vergoeding

1. SI-Legal is gehouden een schikkingsvoorstel van de debiteur tegen finale kwijting van de gehele vordering, vooraf

aan de opdrachtgever ter goedkeuring voor te leggen met een advise ten aanzien van acceptatie. Indien een

schikkingsvoorstel door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft SI-Legal naast betaling van de externe kosten recht

op een vergoeding overeenkomstig de hiernavolgende percentages over het schikkingsbedrag: over de eerste  

€  5.000,- 15%, over het meerdere tot  € 10.000,- 12%, het meerdere tot € 25.000,-  8%, over het meerdere tot €50.000,- 5%, over het meerdere boven  € 50.000,- 3%.

2.Indien een schikkingsvoorstel ondanks een positief advies van SI-Legal niet wordt aanvaardt en de vordering wordt afgewezen, behoudt SI-Legal haar aanspraak op de vergoeding als hierboven bepaald;

3. De buitengerechtelijk kosten zijn te allen tijde voor SI-Legal;

4.Voor betalingen door debiteuren van de opdrachtgever zal worden verwezen naar een IBAN rekening van

SI-Legal. Indien de debiteur desondanks betaalt naar de IBAN rekening van de opdrachtgever is deze gehouden dit

terstond aan SI-Legal te melden. Na ontvangst van betalingen door de debiteur zal SI-Legal deze betalingen onder

aftrek van de vergoeding waarop SI-Legal recht heeft, binnen 10 dagen overmaken naar de bij SI-Legal bekende

IBAN rekening van de opdrachtgever. Bij afsluiting van de incasso opdracht zal SI-Legal een eindafrekening opmaken;

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.SI-Legal is uitsluitend aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door SI-Legal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SI-Legal en/of haar ondergeschikte(n).

2. De aansprakelijkheid van SI-Legal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SI-Legal in voorkomend geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van SI-Legal niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van

SI-Legal beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. SI-Legal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SI-Legal is uitgegaan van door of namens SI-Legal verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. SI-Legal is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

5. SI-Legal kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).

6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SI-Legal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SI-Legal toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. SI-Legal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.SI-Legal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en modern telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop de aanspraken betrekking hebben, dan wel waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waardoor SI-Legal aansprakelijk is.

Geheimhouding

Het is Opdrachtgever verboden de producten van SI-Legal daaronder begrepen de adviezen, (model) contracten, te (doen) vermenigvuldigen openbaren en/of exploiteren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.De rechtsverhouding tussen SI-Legal en haar Opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen SI-Legal en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.